วิธีกระโดดเชือกด้วยการสปริงตัว

L11986180-3

ถึงแบ้ว่ากระแสเหล่านเราจะเห็นด้วยตามธรรมดาไม่ได้ก็ดี บุคคลที่มีนระแสดีเราก็อาจแลเห็นแปลกกับคนอื่น คนที่มีอนามัยดี คนที่ลมบูรณ์พูนลุข ย่อมมีอะไรอย่างหนึ่งซึ่งทำให้เราแลเห็นบุคคลนั้นมี— ความเด่นกว่าคนอื่น ซึ่งเราเริยกว่ามีลง่าราศี ถ้าบุคคลผู้ใดถึงแม้จะมีอนามัยดี แต่มีความทุกข์ร้อนอันใดอยู่ในใจ เราก็แลเห็นผู้นั้นมัวหมองหาลง่าราศีอันใดมิได้ ถึงแม้ผู้นั้นจะพยายามทำความร่าเริงลนุกลนานเพียงไรก็ดี2. แต่กระแสตามที่เราจะพึงสังเกตเห็นตาบรรรบดานั้นบางทีก็ทำให้เราเข้าใจผิดไปได้บ้าง เพราะมีกระแสบางอันที่แรงและข่มกระแลอื่น เช่นคนเวลาจะตาย ในบางครั้งอาจได้เห็นความผ่องใสหรือสง่าราศีผุดผาดขึ้นมาทันทีทันในเวลา— ที่จวนจะขาดใจ นั่นไม่ใช่กระแสของอนามัย เชือกกระโดด fbt  ศีอไม1ใช่กระแสของร่างกายธรรมดาเป็นกระแสของกายทิพย์ที่แบ่งตัวออกเมื่อ เวลาที่คนจะตายและกายทิพย์จะได้พาวิญญาณออกไปจากร่างกายอันจะทิ้งให้เน่าเปีอยอยู่ภายหลัง ข้าพเจ้าได้ยินพูดลันมามากถึงการที่คนจะตาย มีความผุดผาดผ่องใสขึ้นทันทีเมื่อเวลาจะลิ้นใจ เราเคยสงสัยลันว่าเปีนเพราะเหตุไร แต่ถ้าเราเห็นคำอธิบายในเรื่องกายทิพย์เบ่งตัวออกเช่นนี้แล้วก็ดูเหมือนจะตัดความสงสัยของเราไปได้3. เราเคยมีฃ้อสงสัยเรื่องรัศมีฃองพระพุทธเจ้าซึ่งเราสงสัยว่านายช่างประดิษฐ์ขึ้นเองเพื่อความงดงามนักปราชญ์บางท่านสันนิษฐานว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้มีอะไรแปลกกว่าภิกษุอื่น เชือกกระโดดลดน้ำหนัก  ยกตัวอย่างเช่น มืคนบางคนเข้าไปใน

หมู่สงฆ์แล้ว บอกไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหน พฤติการณ์อันนี้เราจะลงความเห็นแน่นอนว่าพระพุทธเจ้าไม่มีรัศมี หรือว่ารัศมีเปีนของที่นายช่างประดิษฐ์ขึ้นอย่างเดียวหาได้ไม่กระแสที่มือยู่ในตัวผู้มืศักดสิทธิ้มีอำนาจเช่นนั้นอยู่เขาคงไม่ต้องการแสดงให้ปรากฏพรํ่าเพรื่อไป เรามีเรื่องอยู่มากมายที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงเปล่งรัศมี ความข้อนี้น่าจะเปีนความจริงโดยแท้ในเรื่องรัศมีของพระปฐมเจดีย์ซึ่งแต่ก่อนนี้เข้าใจว่าเป็นของหลอกกันเล่น แต่ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ-เกล้าฯ ได้ทรงเห็นด้วยพระองค์เองพร้อมทั้งคนอื่นๆ อึกเป็นจำนวนมากมายแล้ว ก็ต้องเชื่อกันว่ารัศมีอันโขติข่วง  เชือกกระโดดราคาถูก ณ พระปฐมเจดีย์นั้นเป็นสิ่งที่พึงมีได้จริง และเมื่อพิจารณาถึงเรื่องกระแสที่กล่าวมาในบทนี้แล้วเราก็พอจะอริบายไต้ว่ารัศมีอันโชติช่วงเหล่านั้น คือกระแสของดวงวิญญาณ ที่สิงสถิตอยู่ในองค์พระปฐมเจดีย์ ข้าพเจ้าไม่กล่าวว่าดวงวิญญาณของพระพุทธเจ้า เพราะตามความคิดของเราเมื่อนิพพานแล้ว— ดวงวิญญาณก็ดับไป แต่พระปฐมเจดีย์เป็นปูชนิยสถานอันสำคัญ อาจมีดวงวิญญาณอื่นๆ เข้ามาพักพิงอาศัยหริอเยี่ยมกรายมาทำสักการบูชา นอกจากเป็นกระแสของวิญญาณโดยเฉพาะแล้วอาจจะเป็นกระแสของกายทิพย์ซึ่งพาดวง-วิญญาณออกไปจากร่างใหญ่ ๆ  เชือกกระโดดไร้สาย ไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ก็เป็นได้การที่เรามิได้เห็นเสมอ เราเห็นแต่นานๆ ครั้งหนึ่งนั้น ก็อริบายได้ว่าสุดแต่กระแสนั้นจะมากขึ้นในวันใด คือมีดวงวิญญาณมารวมกันมากมายในวันใด หรือเขาประสงค์ให้ปรากฏในวันใด รัศมีอันโชติช่วงของพระปฐมเจดีย์ก็มีขึ้นในวันนั้น 5. ในข้อกี่ว่ากระแส?)องเจตภูตหรือกายทิพย์มืลักษณะเป็นหมอกด้วยนั้น ในบัดนี้มืข้อพิสูจน์อันแน่นอนแล้ว คือมีผู้ที่ถ่ายรูปวิญญาณได้ (ดูรูปถ่ายที่นักปราชญ์ทางวิญญาณศาสตร์ถ่ายรูปวิญญาณในขณะกายทิพย์ครองอยู่ รูปถ่ายชนิดนี้มือยู่หลายรูปในหนังสือเรื่อง”ร” ของหลวงลารานุประพันธ์  กระโดดเชือกสูง ในรูปถ่ายเหล่านี้มืดวงหน้าของกายทิพย์ปรากฏในหมอกควันเสมอ6. ข้อกี่ว่ากระแส?เองปัญญามือยู่ที่ศีรษะจนกระทั่งถึงไหล่นั้น ก็มืมูลที่เห็นได้จากการเขียนรัศมีของผู้ที่มืปัญญาเช่นของผู้ตั้งศาลนา ผู้เขียนย่อมจะทำรัศมีไว้ตรงศีรษะเสมอ ผู้แรกเริ่มทำดังนี้คงจะได้เค้าหรือแลเห็นมาจากความจริงก่อน7. ในเรื่องกระแส?)องปราณนั้นก็มืผู้ใช้ทำประโยชน์ได้แต่โบราณกาลมาจนถึงสมัยนี้การถ่ายกระแสของปราณจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งนั้นได้มากหลายเป็นลัทธิเวทมนตร์หรือเสกเป่าในบัดนี้ แต่หากเป็นโอกาสให้มนุษย์ทุจริตทำการหลอกลวงกันนั้นจนกลายเป็นของเลวทรามไปเท่านั้นกระแสตัวคน ที่พุ่งออกไปจากส่วนต่างๆ ของร่างกาย เหมือนอย่างแสงของดวงอาทิตย์ ความร้อนในเตาไฟและกลิ่นดอกไม้ ฯลฯ ในเรื่องนี้เราควรจำไว้อย่างหนึ่งว่ากระแสทีออกใบจากส่วนตำ

ฃอปมนุษย์ทีปแม้มนุษย์จะใบได้อยู่ในที่นั้นหรือตายใบแล้วก็ดีกระแสที่ออกใบจะหมดใบทันทีก็หาใบ กระแสเหส่านั้นยัปมีอยู่อีกนาน แสะค่อยๆ หมดใปทีสะน้อยเหมือนอย่างดาราศาสตร์เขาสอนว่า ถึงแม้ดวงดาวจะตับไปแล้วแต่แสงของดวงดาวยังอาจมือยู่ได้อีกหลายร้อยปี และแสงดาวที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้บางอันอาจเป็นแลงของดวงดาวที่ตับไปตั้งหลายร้อยปีแล้ว ก็เป็นไป เตาไฟที่ไฟตับแล้ว ยังมืความร้อนอบอุ่นอยู่ได้นาน หรือของหอมที่ส่งกลิ่นอบห้องอยู่ย่อมทำให้ห้องมืกลิ่นหอมอยู่ได้ ถึงแม้เราจะเอาของนั้นเคลื่อนไปไว้ห้องอื่นเสียนานๆ แล้วฉันใด กระแสในตัวคนหรือกล่าวโดยเฉพาะกระแสของดวงจิต ก็เป็นฉันนั้นถึงแม้ดวงจิตที่ส่งกระแสนั้นไว้จะไปทางไหนเสียนานๆ แล้วก็ดี กระแสอันนั้นก็อฟาจยังอยู่ได้อีกหลายๆปีและโดยเหตุนี้ ถึงแม้คนเราจะตายไปแล้วนานๆ สถานที่ๆ เขาเคยอยู่ก็ยังมือะไรที่ทำให้เกิดความรู้สึกถึงอำนาจดวงจิตของเขาอยู่ได้

เชือกกระโดด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s